Skip to main content Skip to footer

Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Vores Sønderborg”. Foreningens binavne er, Sønderborg Handel, Sønderborg City, Sønderborg Øst og Sønderborg Håndværker og Industriforening. Foreningens hjemsted: Sønderborg Kommune.

§ 2. Formål

Foreningen formål er:

• at fremme handel, formidle samarbejde, og fællesaktiviteter mellem byens detailhandlere, liberale erhverv, håndværk, industri samt øvrige erhverv.

• at varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder, samt aktivt at formidle kontakt til myndighederne, for derigennem at gøre Sønderborg attraktiv for såvel borgere, kunder som erhvervsdrivende.

• at bidrage med ønsker og krav til Sønderborg Kommunes  relevante politikker.

 

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages ethvert firma, herunder selskaber samt personer uden tilknytning til et firma. Ønske om optagelse rettes til foreningens formand eller et medlem af bestyrelsen. Såfremt der sker optagelse, betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår hvori optagelsen sker. Begæring om optagelse skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, og beslutning om optagelse kræver, at 2/3 af de på bestyrelsesmødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til en 1. januar eller 1. juli.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved en bestyrelsesbeslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer i følgende tilfælde, jfr. dog pkt. b:

• Når et medlem er i restance med medlemskontingent i ½ år. Genoptagelse kan ske, når restancen er betalt til foreningen.

• Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet af bestyrelsesmedlemmerne beslutte at ekskludere et medlem, såfremt særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud.

1. kvartals kontingent, opkræves med samme ydelse som foregående års 4. kvartal, og eventuelle ændringer, reguleres ved 2. kvartals opkrævning.

I de år hvor der ikke fremlægges forslag om ændret kontingent, vil det foregående års kontingent blive opkrævet tillagt den stigning der har været i nettoprisindekset foregående okt./okt., dog minimum med 2% stigning og maksimalt 4%. En ordinært vedtaget stigning- eller nedsættelse, sætter for det pågældende regnskabsår pristalsændringen i stå.

 

 

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8-10 medlemmer, og det tilstræbes, at den skal være repræsentativ geografisk og erhvervsmæssigt. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen, således, at der hvert år afgår 3 henholdsvis 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Såfremt bestyrelsen bliver på mindre end 8 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer, umiddelbart efter generalforsamlingen, sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen forvalter overordnet foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med skriftlig angivelse af dagsorden. Beslutninger træffes med simpelt flertal i bestyrelsen. Ved stemmelighed udgør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formanden for bestyrelsen repræsenterer bestyrelsen. Formanden modtager alle til foreningen rettede henvendelser og foreligger disse på et bestyrelsesmøde, indkalder til bestyrelsesmøder, leder disse og foranstalter, at vedtagne beslutninger udføres. Næstformanden er under formandens fravær stedfortræder for denne. Kassereren opkræver medlemsbidrag, udbetaler de af formanden anviste beløb og fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt fører en medlemsliste. Kassereren udarbejder budget med udgangspunkt i de fastlagte handlingsplaner.

Bestyrelsen kan uddelegere en række bestyrelsesfunktioner, omhandlende daglig drift af foreningens virke, til ansatte der udfører administrativt samt udførende arbejde i henhold til arbejdsbeskrivelser for disse ansatte.

§ 6. Revisorer

Foreningen skal have to revisorer, der vælges for en toårig periode hvert år på den ordinære generalforsamling. Valget sker forskudt således at en revisor er på valg hvert år.

 

§ 7. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt, senest tre måneder efter udløbet af foreningens regnskabsår. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

4. Fremlæggelse af budget og aktivitetsplaner.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

8. Orienterende beretning om Sønderborg Handelsskole.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, fremsendes til formanden således, at de er denne i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden. Begæringen indgives til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at formanden har modtaget begæring herom. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Stemmeberettigede er selskaber og firmaer der er registreret med SE.nr.

I afstemninger kan der alene afgives én stemme pr. firma (SE-nr.). Ved kontingent restance bortfalder stemmeretten. Medlemmernes stemmeret kan kun udøves personligt, eller for selskabers vedkommende ved én repræsentant for selskabet. Afstemningen sker enten ved håndsoprækning eller skriftligt efter dirigentens bestemmelse. Når et medlem forlanger det, skal afstemningen dog foretages skriftligt. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der foretages skriftlig afstemning i tilfælde af flere forslag. Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er anført i disse vedtægter.

§ 8 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne[FE1] .

§ 9. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden tre måneder efter regnskabs- årets afslutning. Foreningens revisorer skal revidere Årsregnskabet i overensstemmelse med god revisor skik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt. Bestyrelsen skal give revisorerne adgang til at foretage de undersøgelser, som disse finder nødvendige, og sørge for, at revisorerne får de oplysninger og den bistand, som disse anser for nødvendig for udførslen af deres hverv. Revisorerne skal ved en påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, den har givet anledning til.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges på en generalforsamling. Vedtagelse heraf kræver, at mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 11. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, til hvilken 2/3 af alle medlemmer er mødt, og når 3/4 af de mødte stemmer derfor. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning kan tages af de fremmødte medlemmer med samme kvalificerede majoritet. Når foreningen opløses, skal foreningens formue overføres til uddannelsesformål, eller efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamling den 20.02.2003.

Historik

• Den første udgave af disse vedtægter blev vedtaget den 12. maj 1997.

• Vedtægterne ændret pr. 20. februar 2003, som følge af sammenlægningen med Sønderborg Hånderværker- og Industriforening.

• Der blev foretaget rettelser i §1, §2 og §5, samt tilføjet en §10a og §10b.

·         (Senest ændret ved generalforsamlingen den 23. marts 2023)

 

 


 [